REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“HAPPY HOUR  ATLASSIB”

 

Perioada Campaniei: 15 mai 2019 – 15 iunie 2019

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “HAPPY HOUR  ATLASSIB” (denumită în continuare “Campania” sau “Promoția”) este S.C ATLASSIB SRL, cu sediul în SIBIU, str. Tractorului, nr.14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. J32 /1430 /1993, cu codul fiscal nr. RO 4896419 (denumita in continuare „Organizatorul”).

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit la adresa https://www.atlassib.ro/documente-utile pe toată perioada Campaniei Promoționale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări pe pagina de facebook http://www.facebook.com/atlassib.transport/

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea au fost comunicate conform regulamentului.

 

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/atlassib.transport/

 

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 15 mai 2019, ora 16.30 şi se va desfăşura până la data de 15 iunie 2019, ora 24.00 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).

Înainte de începerea Campaniei Promoționale şi după încetarea duratei Campaniei Promoționale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra învigoare de la data publicării acestuia. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).  

Participantul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, angajații agenției implicate, colaboratorii implicați și nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).  

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, făra a avea obligația de a o demonstra cu probe.  

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE SI PREMII

Campania se desfăşoară exclusiv în agențiile Atlassib din România. Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la secțiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarați câștigători ai premiilor prezentei Campanii, așa cum vor fi ele prezentate la SECȚIUNEA 6 de mai jos, în condițiile în care respectă mecanismul descris la aceasta secțiune. 

Pentru a se înscrie la Campanie, fiecare participant trebuie să urmeze toți pașii de înscriere, conform mecanismului detaliat în cadrul acestei secțiuni.

Mecanism participare:

Pentru a fi înscris în tragerea la sorți din cadrul campaniei “HAPPY HOUR ATLASSIB” participantul trebuie să cumpere un bilet dus, cu plecare din România, pe oricare rută deservită de compania Atlassib.

 

Premiul campaniei:

În fiecare zi puteți să achitați doar 9 euro din valoarea totală a biletului

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR.

 

1.Premiile se acordă în fiecare zi în intervalul HAPPY HOUR astfel:

– zilnic Organizatorul stabilește cu o zi înainte agenția participantă la campanie

– Organizatorul comunică agenția aleasă Șefului Compartimentului IT

– Șeful Compartimentului IT postează pe pagina oficială de Facebook agenția participantă.

Un participant eligibil este un cumpărător care a îndeplinit toate condițiile specificate în secțiunea 5.

2.Câștigătorul va achita doar 9 Euro din valoarea totală a biletului său .

3.Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor în bani.

 

SECŢIUNEA 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare. Imposibilitatea unor participanți de a participa, exonerează Organizatorul de orice răspundere.    

 

SECŢIUNEA 8. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR  

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 23039. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscriși în Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea inscrierii in Campanie. Organizatorul și Agenția garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a câștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la adresa S.C ATLASSIB SRL, str. Tractorului, nr.14, SIBIU, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.  Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terți, cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei și a  cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.    

 

SECŢIUNEA 9. LITIGII  

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.   

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresă: S.C ATLASSIB SRL, str. Tractorului, nr.14, SIBIU, în termen de maxim 2 (două) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație.  

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.  În cazul în care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.   

VEZI DOCUMENTUL APROBAT