Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

SC ATLAS MOTORS SRL., cu sediul social în Sibiu,  strada Tractorului, nr. 14, judeţul Sibiu, RO 17292740, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

 

SC ATLAS MOTORS SRL. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, la punctele de contact/acces ale furnizorului sau de la adresa expeditorului in cazul trimiterilor postale colectate de pe teritoriul Romaniei si de la punctele de contact/acces ale furnizorului in cazul trimiterilor postale colectate din afara teritoriului Romaniei, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

 

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

 

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. SC ATLAS MOTORS SRL. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

SC ATLAS MOTORS SRL. nu este responsabila pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.). 

 

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

– 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

– 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.

SC ATLAS MOTORS SRL. poate accepta si trimiteri postale cu dimensiuni mai mari decat cele mentionate, in functie de capacitatea de transport, insa doar cu informarea si acceptul prealabile ale furnizorului.

 

SC ATLAS MOTORS SRL. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

SC ATLAS MOTORS SRL nu accepta trimiteri postale care constau in bunuri pentru care furnizorul trebuie să deţină avize si autorizatii necesare pentru transportul, manipularea si depozitarea unor astfel de bunuri, prin dispozitii legale, administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare.

 

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

 

Totodata, SC ATLAS MOTORS SRL., accepta, în conformitate cu prevederile Codului Vamal al Romaniei, unele bunuri care fac obiectul unei trimiteri postale doar cu cantitatea maximă limitata, astfel :

           – alcool si bauturi alcoolice, bauturi distilate sau spirtoase cu un continut de alcool ce depaseste 22% din volum ; alcool etilic netratat de 80% din volum – 1 litru

sau

– vinuri usoare – 2 litri

Sunt interzise la transport ţigările, produsele din tutun, alimentele perisabile şi alte trimiteri postale avand ca obiect bunuri interzise conform legislatiei vamale.

Responsabilitatea cu privire la bunurile care fac obiectul unor trimiteri poştale depuse inchise in reteaua SC ATLAS MOTORS SRL revine in totalitate expeditorului.

 

 

SC ATLAS MOTORS SRL. asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

 

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

 

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express, SC ATLAS MOTORS SRL. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 3 zile lucrătoare, respectiv în termen de 7 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

 

SC ATLAS MOTORS SRL furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua . SC ATLAS MOTORS SRL. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

 

 

 

SC ATLAS MOTORS SRL furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoare declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, SC ATLAS MOTORS SRL având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Limita maximă acceptată a valorii declarate este de 50000 RON (sau echivalentul in euro sau a monedei locale din tara de preluare a trimiterii postale).

SC ATLAS MOTORS SRL percepe in cazul serviciilor avand ca obiect trimiteri postale internationale cu valoare declarata, un procent din valoarea declarata a bunului, in cazul in care aceasta e mai mica de 50 euro (inclusiv), iar in cazul in care clientul asigura trimiterea postala la o valoare declarata mai mare de 50 euro, se percepe o taxa asiguratorie de 4% din valoarea declarata pentru trimiterile postale colectate sau predate/livrate in Italia si Spania, respectiv de 3% pentru trimiterile postale colectate sau predate/livrate in restul Europei (exceptând Italia şi Spania).In cazul trimiterilor postale interne, taxa asiguratorie percepută de SC ATLAS MOTORS SRL este de 1% din valoarea declarata de catre expeditor.

Pentru trimiterile poştale care au ca obiect bunuri care intră in categoria electronicelor, electrocasnicelor etc. tariful serviciului este fix, conform tarifelor unice aprobate şi afişate pe pagina de internet  şi în punctele de contact/acces (la cererea clientului aceste bunuri pot fi trimise şi printr-un serviciu poştal de trimitere cu valoare declarata). Pentru trimiterile poştale constând în bunuri care nu se regasesc in lista, tariful serviciului se efectuează prin asimilarea acestuia după caracteristici (valoare, specificaţii tehnice, volum, greutate, etc.) comparativ cu cele existente in lista tarifelor unice ale serviciilor poşale. Bunurile menţionate mai sus se ambalează separat de celelalte bunuri. 

 

SC ATLAS MOTORS SRL furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 50000 RON (sau echivalentul in euro sau a monedei locale din tara de preluare/predare a trimiterii postale). Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 5 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

 

SC ATLAS MOTORS SRL furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 5 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, SC ATLAS MOTORS SRL întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

SC ATLAS MOTORS SRL nu oferă şi prestează serviciul poştal Livrare specială având ca obiect trimiteri poştale internaţionale. 

 

SC ATLAS MOTORS SRL furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

– eliberarea de către SC ATLAS MOTORS SRL expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi , de regula, plata tarifului;

– predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

– predarea rapidă a trimiterii poştale;

– răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu.

 

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore în cazul furnizării între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional.

 

SC ATLAS MOTORS SRL nu oferă şi prestează serviciul poştal Express având ca obiect trimiteri poştale internaţionale.

 

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, SC ATLAS MOTORS SRL răspunde faţă de utilizator prin restituirea a unui procent de 2,5 % din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere.

 

Predarea trimiterilor poştale se realizează, dupa caz, la adresa indicată de expeditor,  la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, sau prin intermediul punctele de contact/acces ale SC ATLAS MOTORS SRL in cazul trimiterilor postale livrate/predate pe teritoriul Romaniei, iar in cazul trimiterilor postale livrate in afara teritoriului Romaniei, predarea acestora se realizeaza exclusiv prin intermediul punctele de contact/acces ale furnizorului.

 

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), SC ATLAS MOTORS SRL. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale, pe suport de hartie sau prin SMS, şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

 

De asemenea, în cazul tuturor trimiterilor poştale, cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, SC ATLAS MOTORS SRL ofera ca facilitate posibilitatea de returnare cu celeritate a trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului (de ex: destinatarul nu a fost gasit la adresa indicata), fara avizarea destinatarului si respectiv fara pastrarea trimiterii postale la dispozitia acestuia, atunci cand expeditorul solicita in scris acest lucru la momentul depunerii trimiterii poştale.

 

SC ATLAS MOTORS SRL va returna, in cazul trimiterii postale interne la adresa expeditorului sau la punctele de contact/acces ale SC ATLAS MOTORS SRL, respectiv in cazul trimiterilor internationale exclusiv la punctele de contact/acces ale SC ATLAS MOTORS SRL, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 3 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 7 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare. In cazul trimiterilor postale returnate prin intermediul punctelor de acces/contact expeditorul va fi informat cu privire la prezentarea in vederea ridicarii trimiterii postale returnate.

 

În caz de nerespectare a timpilor de livrare (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express) şi a termenelor de returnare, astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, SC ATLAS MOTORS SRL va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 10 % din tariful încasat pentru serviciul respectiv.

 

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, SC ATLAS MOTORS SRL va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea SC ATLAS MOTORS SRL.

 

SC ATLAS MOTORS SRL are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

SC ATLAS MOTORS SRL. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

 

 

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, SC ATLAS MOTORS SRL răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

 

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, SC ATLAS MOTORS SRL răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

 

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

 

SC ATLAS MOTORS SRL. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

 

SC ATLAS MOTORS SRL. este exonerata de răspundere în următoarele situaţii:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

– utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

– trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

 

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

 

SC ATLAS MOTORS SRL a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

 

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

 

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale SC ATLAS MOTORS SRL, prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa: Strada Tractorului nr 14, Sibiu, judetul Sibiu, sau prin e-mail, la adresa office@atlassib.ro.

 

SC ATLAS MOTORS SRL va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire,  prin adresă scrisă în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

 

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

 

Reprezentanţii SC ATLAS MOTORS SRL vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

              

 

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri)  de către SC ATLAS MOTORS SRL. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

 

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, SC ATLAS MOTORS SRL. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa Strada Tractorului nr 14, Sibiu, judetul Sibiu.

 

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale SC ATLAS MOTORS SRL. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

 

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a SC ATLAS MOTORS SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi SC ATLAS MOTORS SRL, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.